1 ملک یافت شد

فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت

فاز 3، فاز ۴ شهر جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت  

قیمت 1,250,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات